به گزارش صدای ساری،  نشست سران و بزرگانبا محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری لویی جرگه تشکیل شد.

نشست سران و بزرگان با محوریت آیت الله طبرسی برای اولین بار در تاریخ شهر ساری
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Keyvan Jafari
Print Friendly