به گزارش صدای ساری، مغازه تریینات اتومبیل در خیابان علمیه ی شهرستان نکا امشب حدود ساعت ۲۲ دچار اتش سوزی شدید شد.

در این حادثه شدت اتش، انقدر زیاد بود که آب مخزن ماشین آتش‌نشانی تمام شد و آتش همچنان شعله میکشید، که سرانجام اتشنشانان با استفاده از سه ماشین آتش‌نشانی مشغول خاموش کردن مغازه شدند.

در این حادثه، که نور کافی نیز برای خاموش کردن آتش نبود، آتش با همت آتش‌نشانان خاموش شد، و خوشبختانه، مصدوم نداشت، اما میلیون‌ها تومان کالا در یک لحظه تبدیل به خاکستر شد.

خبر: الهام زارعی

Print Friendly