به گزارش صدای ساری، صبح روز یکشنبه طی مراسمی از مربیان امور تربیتی شهر ساری در سالن باشگاه فرهنگیان این شهر تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری فاطمه موازی تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری فاطمه موازی تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری تجلیل از مربیان امور تربیتی شهر ساری

Print Friendly, PDF & Email